Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 1. marca 2021

Nikdy sa neunavím v boji za spásu vás všetkých!

+ + +

 

SMÚTOČNÝ OZNAM

Internetom koluje správa, že dobrý Edson Glauber umrel práve niekedy v týchto dňoch.

Nech sa nad jeho dušou Milostivý Pán zmiluje aj na príhovor Presvätej Pani, ktorej bol celý život takým oddaným služobníkom.

Verím, že v budúcnosti bude pán Glauber úplne očistený zo všetkých falošných obvinení, ktoré na neho dopadli a že bude raz azda vyhlásený aj za blahoslaveného, či dokonca svätého.

Nezabudnite sa aj vy, prosím, za Edsonovu dušu pomodliť. Najlepšie svätý ruženec, ktorý on sám toľko propagoval.

 

Niektoré z najdôležitejších správ Edsona, ktoré som tu publikoval:

To, čo som vám oznámila vo Fatime a aj tebe v mnohých mojich znameniach, sa teraz vyplní a ľudstvo pôjde cez obdobie veľkých bolestí a perzekúcií. Nebojte sa skúšok; nebuďte ustráchaní, ale pozerajte na môjho syna Ježiša pribitého na kríži a dostanete sily a milosti aby ste vydržali všetko skrz jeho nebeskú lásku bez toho, aby ste popreli jeho slová a jeho pravdy.

 

Môj syn Ježiš v Eucharistii je (však) odopieraný tým, ktorí ho chcú požívať s dôstojnosťou a svätosťou v správnom postoji (tzn. na jazyk a po kľačiačky – pozn. prekl.). Mnohým je odopretá milosť získať sviatosť birmovania, (či) spovede a mnohé z mojich detí umierajú bez posledného pomazania. Kruté časy, syn môj: časy, kedy chce Satan dominovať svetu s temnotou, smrťou a bezmocou. Mnohí zakolísali vo svojej viere pretože sa nemodlili tak, ako ich o to žiadalo Nebo, ani sa nezasväcovali našim Najsvätejším srdciam, pretože už viac nedôverujú v Božie zásahy.

 

Bez nápravy niet odpustenia, bez odpustenia niet milosti. Čiňte pokánie za svoje hriechy a dostane sa vám odpustenia od môjho Božského Syna; vždy si odpúšťajte a dostávajte milosti.

 

Synu, povedz ľudstvu, aby sa navrátilo k Bohu! Hriechy mnohých mojich detí spôsobujú, že z Neba príde nebeská spravodlivosť, aby ich ťažko potrestala, pretože niet žiadnej nápravy, žiadneho pokánia, či úprimného obrátenia.

 

Modlite sa za mier, modlite sa za obrátenie hriešnikov. Svet je na pokraji veľkých konfliktov a veľkého utrpenia, aké sa nikdy pred tým neudiali…  Bojujte proti všetkému zlu modlitbou ruženca, dennému zasväcovaniu sa trom Nepoškvrneným Srdciam (Ježišovmu, Máriinmu a sv. Jozefa – pozn. prekl.) a pôstom a Môj manžel Jozef a Ja budeme za vás prosiť pred trónom Môjho Syna Ježiša.

 

Veľa sa modlite, lebo množstvo duší je v nebezpečenstve večného zatratenia! Mnohí sú prakticky len krok od pádu do ohňov Pekla a Peklo, deti Moje, je večné.

 

Môj synu, Môj Nebeský Syn nebol nikdy tak poburovaný a urážaný vo Sviatosti Eucharistie, ako teraz. Môj Syn je Baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta.  Ktokoľvek k Nemu nepristupuje, alebo Ho neprijíma s vierou, láskou, duchom pokánia a nápravy, nebude mať večného života. 

 

Proste za moje deti, kňazov. Démon chce umlčať vyslancov Božích, aby viac nehovorili slová o večnom živote, ani oMojom Nebeskom Synovi. Proste (za nich)! Modlite sa, postite sa, čiňte pokánia za kňazov, aby zostali silní a odvážni v obrane Pravdy, Cti a Slávy Božej v týchto ťažkých časoch. 

 

Oni, stúpenci Satanovi, spôsobia, že mnohí príjmu falošnú eucharistiu, ktorá nepochádza zo Mňa, vášho Boha! Všetko začína falošným ľudským bratstvom, (potom) falošnými bratskými podujatiami a napokon príde falošná eucharistia, ktorú oni vymysleli. 

 

Spravodlivosť Božia bude veľká nad hriešnikmi, ktorí sa nechcú obrátiť a ani nečinia pokánie za svoje hriechy. Prídu strašné dni nariekania, bolesti a škrípania zubov. Nič nemožno porovnať s tým, čo príde na svet.

 

Svätý ruženec sa modlievajte každý deň aby ste preťali všetko zlo, ktoré vás obklopuje a dusí v týchto ťažkých a temných časoch, keď nepriatelia Boha konajú (priamo) v Cirkvi Môjho Syna snažiac sa ju zredukovať (až) do ruín, (urobiť z nej) brloh diablov, zlodejov a duší bez Boha. Bez modlitby nemôžete poraziť zlo, ktoré vás ohrozuje

 

Moje (Máriino) Srdce bude bleskozvodom proti Božej spravodlivosti, ktorá razantne dopadne na nevďačných hriešnikov. Moje Srdce vás ochráni v najťažších chvíľach, ktoré už veľmi skoro prídu na Cirkev a na svet. Neposlušní ľudia budú veľmi trpieť kvôli ich hluchote (a) nepočúvaniu, čo im Boh hovorí. Boh nemiluje neposlušnosť. Boh nemiluje hriech.

 

Nevzďaľujte sa od svätej Pánovej cesty, nestraťte vieru! Pred skúškami  sa nenechajte premôcť ani beznádejou, ani strachom. Boh je pokoj a On vám svoj pokoj udelí…. Verte, verte, verte a vo svojich životoch uvidíte veľké Božie zázraky, aké vaše oči (doposiaľ) nikdy nespatrili; i budete velebiť Pána po všetky dni za Jeho veľké divy.

 

Modlite sa, deti Moje, modlite sa denne ruženec, pretože to je modlitba, ktorá obracia hriešnikov a vyslobodzuje svet z moci Satanovej. S ružencov vyženiete démonov do pekla a oslobodíte mnoho duší z ich zlých pazúrov. Ja som po vašom boku, aby som vám pomohla konať Božiu Vôľu. Ja som po vašom boku, aby som vás utešila Svojou Materinskou láskou.

 

Modlite sa za spásu a dobro mnohých rodín, pretože veľká perzekúcia proti nim bude silná a bolestivá, ako nikdy pred tým v dejinách ľudstva. Zlí ľudia pripravujú na nich veľké nástrahy a nebezpečenstvá, pretože diabol nechce na Zemi rodiny. Avšak Ja, Matka Boha a tiež Matka celého ľudstva, som tu, aby som povolala všetky Svoje deti do Svojho Nepoškvrneného Srdca, ktoré ich ochráni pred všetkými zlami, ktoré sa snažia v týchto temných časoch robiť. Každý deň sa modlievajte ruženec, pretože ruženec ničí všetku Satanovu temnotu a pekelnú moc.

 

Modli sa, veľmi sa modli, nevďačné ľudstvo, pretože strašné bolesti na teba padnú a veľmi ťa pritlačia, takže budeš nariekať horké slzy, že si zostalo hluché môjmu materinskému hlasu. Bezcitní, krutí a barbarskí ľudia napadnú Svätú Cirkev a Rím bude úplne zničený. Taliansko bude piť trpký pohár bolesti pretože tak veľmi hrešilo, no nielen ono; mnoho iných národov bude taktiež zničených kvôli nedostatku ich viery a úcte k svätým dielam Božím.

 

Treťou periódou je teda sedemročné obdobie po roku 2019. Toto obdobie začína práve teraz a skončí v roku 2026 (skôr 27 – p.p.). O tejto dobe Glauber hovorí, že bude plná závažných udalostí v cirkvi, trasúcich sa základoch, vnútornom štiepení; hovorí o delíriu mnohých ľudí, o veľkej strate viery v samotnej cirkvi, po čom budú cirkev ľudia húfne opúšťať. Veriaci budú zrádzaní, prenasledovaní, umlčiavaní a zabíjaní po celom svete. Len tretina z nich ostane. Pán očistí svoju cirkev a svoj ľud skrze perzekúcie a krviprelievanie kvôli strašným hriechom do ktorého svet a cirkev upadli.

 


Spread the love