Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 8. decembra 2020

Drahé deti, Ja som vaše Nepoškvrnené Počatie. Žiadam vás, aby ste sa odvrátili od hriechu, pretože Môj Syn Ježiš vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal. Vy ste z Pána a musíte slúžiť len Jemu. Hriech vás od Pána odvádza a ničí vás duchovne. Čiňte pokánie. Silu vyhľadávajte v Milosti Môjho Ježiša skrze Sviatosť zmierenia. Buďte vedení rukami Pánovými. Každému povedzte, že Boh sa ponáhľa a že toto je čas k veľkému návratu k Jeho Milosti.

Neodvracajte sa od modlitby. Len skrze moc modlitby môžete putovať po ceste svätosti čeliac (tak) všetkým prekážkam. Odvahu. Ja som vaša Mama a prišla som z Neba, aby som vás viedla k obráteniu. Neustupujte. O svoj duchovný život sa starajte. Ťažké časy prídu na tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Mnohí v strachu ustúpia, no tí, ktorí zostanú verní (až) do konca, budú Otcom prehlásení za blahoslavených. Vpred bez strachu. Zajtra bude pre spravodlivých lepšie. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love