Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 15. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, Ja som vaša Matka a milujem vás. Otvorte svoje srdcia Pánovi a nechajte Ho zmeniť vás. Poznám vaše potreby a budem sa za vás prihovárať k Môjmu Ježišovi. Nezostávajte chladní. Boh sa ponáhľa. Miluje vás a odpúšťa vám. Buďte poslušní. Ľudstvo potrebuje vaše úprimné a statočné svedectvo. Prijmite Evanjelium Môjho Ježiša a všade dávajte svedectvo o slove Božom. Chcem vás viesť po ceste svätosti. Prišla som vám pomôcť. Prijmite Moje Volania. Buďte vašej Viere verní. Choďte pevne so svojou Cirkvou. Neodstupujte od svojho kríža. Pánovo Víťazstvo bude tiež vaším víťazstvom. Isté rozhodnutie prinesie Cirkvi Môjho Ježiša víťazstvo. Skrze cnosť jedného muža sa (celý) pohanský národ obráti a mnohí ľudia budú uctievať Boha. Zostaňte pevní v modlitbe. Vždy budem na vašej strane. Odvahu. Toto je správa ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love