Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 5. augusta 2000

Drahé deti, žiadam vás, aby ste boli súčasťou Mojej víťaznej armády, pretože v Deň, kedy Pán povolá všetky Mne zasvätené duše po mene, tým sa dostane veľké zadosťučinenie. Modlite sa. Nech sa modlitba stane oporou vo vašich životoch. Ktokoľvek sa modlí, bude zachránený. Ktokoľvek sa nemodlí, bude zatratený. Prišla som z Neba, aby som vás povolala k modlitbe. Neustupujte, buďte poslušní Mojim volaniam. Milujem vás a chcem vás vidieť šťastných už tu na Zemi. Odvahu. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love