Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 20. februára 2021

Drahé deti, buďte pozorné, aby ste neboli oklamané. Démon vás chce vytrhnúť z cesty Pravdy, ale vy ho môžete premôcť mocou modlitby. Láska k Pravde je istotou víťazstva pre ľud Boží. Objímte Evanjelium. Verní buďte pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Nepriatelia Boha sa rozšíria všade. V Cirkvi budú rozosievať sváry a Moje úbohé deti budú piť trpký kalich bolesti.

Buďte odvážni! Neustupujte. Ktokoľvek je s Pánom nikdy neokúsi váhu prehry. Žijete v časoch veľkých súžení, ale pevní zostávajte na ceste, ktorú vám vyznačujem! Nie ste sami. Môj Ježiš je na vašej strane.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love