Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 10. novembra 2020

Drahé deti, buďte pozorné, aby ste neboli oklamané falošným svetlom falošných učení. (To), čo vám ponúkajú, sú pre vaše duše smrteľné jedy. Zostaňte s Ježišom. Prijmite Jeho Evanjelium aby ste boli spasení. Nepriatelia budú jednať, aby vás vzdialili od  pravej Cirkvi Môjho Ježiša. Modlite sa na kolenách. Počúvajte učenie pravého Magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Silu vyhľadávajte v Eucharistii, lebo len tak môžete zostať pevní vo viere.

Počúvajte Ma! Buďte odvážni a všade svedčte o Pánovej Láske. Vpred bez strachu. Po všetkom súžení zotrie Pán vaše slzy a vy budete víťazmi. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love