Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. novembra 2000

Drahé deti, pre uskutočnenie Mojich plánov ste veľmi dôležité. Zverujem vám úlohu: podávajte Moje správy všetkým tým, ktorí sú vzdialení od Pána. Aj oni sú Božími synmi (a dcérami) a potrebujú Jeho milosrdenstvo. Nevyhýbajte sa tým, ktorí sa vyhýbajú Pánovi. (Aj) oni sú dôležití v Pánových zámeroch. Prijímajte všetkých, aj tých spoločnosťou najviac zavrhovaných. Predpojatosť odmietajte a utekajte od pokušenia súdiť druhých. Už som to povedala a zopakujem to: len Boh je najvyšším Sudcom.

Veľa ste od Boha obdržali. Neplytvajte pokladom, ktorý máte vo vlastných rukách. Modlite sa. Len skrze modlitbu budete schopní porozumieť plánom Otca, v Synovi, skrze Ducha Svätého. Odvahu. Potrebujem každého jedného z vás. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love