Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 28. novembra 2020

Drahé deti, ja som vaša Matka a milujem vás. Žiadam vás, aby ste uchovávali plameň svojej viery. Môj Syn od vás veľa očakáva. Otvorte svoje srdcia Jeho Volaniu. Smerujete v ústrety budúcnosti plnej veľkých skúšok. Môj Ježiš vás varoval a sľúbil, že s vami ostane. Neustupujte. Do Neho vložte svoju dôveru a nádej. Prišla som z Neba, aby som vás viedla do Neba. Počúvajte Ma. Privítajte Evanjelium Môjho Syna a verní zostávajte skutočnému magistériu Jeho Cirkvi.

V Dome Pánovom nastane veľký zmätok, ale Tí, čo zostanú verní až do konca, budú Otcom prehlásení za blahoslavených. Každého jedného z vás poznám po mene a modlím sa za vás ku Svojmu Ježišovi. O svoj duchovný život sa starajte. Modlievajte sa. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a budete víťazní. Vpred bez strachu!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love