Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. marca 2022 (deň po zasvätení)

Drahé deti, nezabúdajte: vo všetkom, Boh na prvom mieste. Ak túžba človeka pochádza zo zlého srdca, nebude Božieho požehnania. Povedzte každému, že keď Boh prehovára, chce byť vypočútý. Nemeškajte s odpoveďou ku Volaniu Pánovmu. Modlite sa. Jedine skrze moc modlitby môžete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Obráťte sa k Ježišovi. Vaše víťazstvo je v Ňom. Odvráťte sa od sveta a žite privrátení k Raju, pre ktoré ste boli zvlášť stvorení. Čiňte pokánia za svoje hriechy a vyhľadávajte Milosť Môjho Syna skrze sviatosť zmierenia.

Duchovnou liečbou pre ľudstvo je vo spovedi a v Eucharistii. Kráčate k budúcnosti, v ktorej budú poklady Cirkvi zanechané a veľká duchovná slepota sa všade rozšíri. Ajhľa čas milosti vo vašich životoch. Nestojte s prekríženými rukami.Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love