Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. novembra 2021

Drahé deti, majte odvahu, vieru a nádej. Nie ste samé. Som vaša Matka a som pri vás. Vzdiaľte sa od všetkého, čo vás odvádza od Boha. Ste dôležití pre uskutočnenie mojich plánov. Počúvajte ma. Môj Pán od vás očakáva veľa. Nežite nehybne v hriechu. Robte pokánie, pretože pokánie je prvým krokom na ceste svätosti. Nepriateľ vás chce držať ďaleko od milosti môjho Syna Ježiša. Otvorte svoje srdcia a objavíte veľký rezervoár dobra, ktorý je vo vás. Buďte poslušní k môjmu volaniu. Pre veriacich mužov a ženy prídu ťažké časy. Nech sa stane čokoľvek, nedovoľte, aby vo vás zhasol plameň viery. Patríte Pánovi a iba Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Vráťte sa k môjmu Ježišovi. V Ňom je vaša spása. Neodkláňajte sa od učenia Cirkvi môjho Ježiša. Ešte uvidíte hrôzy v Božom dome, ale neustupujte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love