Spread the love

Panna Mária ružencová Edsonovi, 1. Februára 2021

Modlite sa za tých, ktorí evanjelizujú a pracujú pre Kráľovstvo Božie, aby azda neboli odradení a nenechali sa premôcť strachom, prenasledovaním a skúškami života, aby azda mali neotrasiteľnú vieru a lásku bez limitov, vždy dôverujúc vo sväté slová a sľuby Môjho Nebeského Syna, aby boli soľou Zeme a svetlom sveta, ktorý sa stal pohanským a uhasnutým duchovne kvôli hriechu a nedostatku lásky. Vaše slzy, vaše obety a láska obetované Môjmu Nebeskému Synovi potešujú tiež Moje Materinské Srdce, ktoré nikdy vás nezanechá, ani vás nikdy ani na minútu neopustí.

Prijmite Môj pokoj a materské požehnanie: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+++


Spread the love