Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 17. mája 2005

Drahé deti, čiňte pokánie za svoje hriechy a vráťte sa k Tomu, ktorý je vaše Všetko. Ľudstvo bude zdrvené zvrátenými ľuďmi, ale ktokoľvek bude verný (až) do konca, bude Pánom odmenený. Burič sa zjaví a kvôli nemu bude v Dome Pánovom veľké pohŕdanie. Krížom a sochami sa bude opovrhovať a pravá viera bude perzekvovaná. Vedzte, že je teraz ťažká doba pre ľudstvo. Vždy sa modlite. Tí, ktorí sú na Mojej strane, zvíťazia. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love