Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 31. decembra 2020

Drahé deti, radujte sa, pretože vaše mená sú už zapísané v Nebi. Prijmite Evanjelium Môjho Ježiša. Neodbočujte od Pravdy. Žijete v časoch veľkého zmätku, ale Môj Ježiš bude vždy s vami. Čiňte pokánie a zmierte sa s Pánom skrze Sviatosť zmierenia. Keď sa cítite slabí, silo vyhľadávajte v Eucharistii. Môj Ježiš od vás očakáva veľa. Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás strhlo do priepasti. Patríte Pánovi a a veci tohto sveta nie sú pre vás.

Na Zemi uvidíte hrôzy. Nepriatelia postupujú a zničiť chcú, čo je Posvätné, ale vašou zbraňou obrany je láska k Pravde. Odvahu! Pánovo víťazstvo príde pre spravodlivých. Vpred! Milujem vás a vždy budem s vami, aj keď Ma nevidíte.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love