Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 15. mája 2021

Drahé deti, verné buďte Ježišovi . V Ňom je vaše skutočné oslobodenie a spása.  Nebojte sa. Ľudstvo bude piť trpký kalich bolesti, ale tí, ktorí zostanú verní Mojim Napomenutiam, budú ochránení. Veľká loď (Cirkev) sa bude plaviť bahnom, ale Môj Ježiš zachráni Svojich ľudí. Buďte verní pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša, lebo len tak môžete zostať pevní vo svojej viere.Dajte Mis voje ruky a Ja vás povediem k Tomu, Ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom.

Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť k Môjmu Ježišovi. Radujte sa, bo každý jeden z vás je milovaný Otcom, v Synovi, skrze Ducha Svätého. Prijimajte Evanjelium Môjho Ježiša. Silu vyhľadávajte skrze Sviatosť zmierenia a v Eucharistii. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love