Spread the love

 

Tak, ako existujú dobre spracované súkromné zjavenia o tak-zvanom „Veľkom francúzskom kráľovi“ a „Anjelskom pápežovi“, tak existujú aj mimoriadne zaujímavé proroctvá o Antikristovi, poslednom a najväčšom nepriateľovi kresťanov.

Až doposiaľ som sa proroctvám o ňom vyhýbal; zatiaľ čo totiž Veľký kráľ a veľká vojna, z ktorej vzíde, sú udalosti, ktoré sa nás môžu (a zrejme aj budú) bezprostredne dotýkať, Antikrist príde v inej dobe, keď tu už nikto z nás nebude žiť. Antikrist príde – ako aj tu uvedené proroctvá jasne hovoria – až po francúzskom kráľovi.

Inými slovami – ja tieto proroctvá neberiem ako nejakú „senzáciu“, ale ako úplne legitímny nástroj na varovanie ľudí, aby si uvedomili, kam svojim hriešnym životom v skutočnosti smerujú a  Antikrist skrátka ešte nie je našou záležitosťou.

Žijeme dnes v dobe republík. Pred nami bola doba kráľovstiev a ešte pred nimi bola doba Rímskej ríše. V budúcnosti má byť založený politický útvar s názvom „Svätá ríša rímska“ a na jej čele bude práve monarcha z Francúzska. Bude to celosvetové katolícke impérium, ktoré povstane z popola drvivej III. svetovej vojny. A Antikrist príde, aby túto svätú ríšu zničil a zaviedol svoju vlastnú temnú globálnu diktatúru.

Všetky tu uvedené proroctvá sú z knihy „The Reign of Antichrist“ otca Geralda Culletona. Kniha vyšla v roku 1951 a online sa dá zakúpiť napríklad na službe Google Books. Samozrejme, tu je len zlomok proroctiev, ktoré kniha obsahuje.

Na konci tohto článku je uvedený tiež akýsi všeobecný súhrn o Antikristovi.

 

Sv. František de Paul, 1507

„Antikrist obnoví moc Islamu, ktorú (pred tým) zničil Veľký katolícky kráľ.“

 

Blahoslavený Bartolomej Holzhauser, 1665

Antikrist príde ako „mesiáš“ z krajiny medzi dvoma riekami na východe. Narodený bude v púšti. Jeho matka bude prostitútkou medzi Židmi a Hindu; on bude luhár a falošný prorok a bude sa snažiť dostať do neba ako Eliáš. Svoju činnosť začne na Východe a to ako vojak a kazateľ, keď dosiahne veku 30 rokov.

Antikrist a jeho armáda dobyjú Rím, zavraždia pápeža a obsadia jeho trón. Obnoví turecký (moslimský) režim zničený Veľkým katolíckym kráľom. Židia, vediac z Biblie, že Jeruzalem bude sídlom Mesiáša, prídu zovšadiaľ, aby uznali Antikrista za svojho Mesiáša.

Antikrist bude žiť päťdesiat päť a pol roka, t.j. 666 mesiacov. Jeho dni sú zrátané.“

 

Berard Rembort, 1783

Po období mieru a prosperity, počas vlády Veľkého katolíckeho kráľa, sa ľudia opäť stanú bezbožnými. Potom, ako trest, predchodca Antikrista príde a bude aj viac vojen. Hovoria si služobníci Boha, no stali sa služobníkmi tela.“

 

Sv. Metod (?), 885

„V poslednej perióde si prestanú kresťania vážiť obrovskú milosť Božiu danú im skrze Veľkého katolíckeho kráľa, ako aj dlhý mier a veľkú zemskú úrodnosť. Budú nevďační, budú viesť hriešne životy v pýche, nečistote, nenávisti, obžerstve a mnohých iných ziel, takže ich hriech bude pred Bohom zapáchať viac než mor. Mnohí budú pochybovať, či katolícka viera je skutočne tá pravá, keď Židia stále očakávajú mesiáša… Spravodlivý Boh preto dovolí Luciferovi a moci všetkých jeho diablov pôsobiť na Zemi a zvádzať tie bezbožné stvorenia.“

 

Dionýzus z Luxemburgu, 1682

„Antikrist sa predstaví ako židovský Mesiáš. Oni tiež budú jeho prvými nasledovníkmi. Antikrist bude mať od počiatku moc diabla. Bude tak zlý, že sa bude zdať, že jeho otcom je sám diabol… Jeho život bude výsmechom Kristovho života: bude skvelým rozprávačom veľkej múdrosti, bude mať dar jazykov a už v 6. rokoch to bude dieťa zázrakov.“

 

Legenda Aurea, 12. St.

„Poslednému súdu bude predchádzať podvodník Antikrist, ktorý sa bude snažiť oklamať ľudí štyrmi spôsobmi:

1) falošným výkladom Písma, kedy sa bude snažiť dokázať, že on je Mesiáš podľa Zákona

2) zázrakmi, ktoré bude činiť

3) rozdávaním darov

4) ukladaním trestov.“

 

Sv. Zenobius, 285

„Antikrist urobí na Zemi tisíc zázrakov. Slepým vráti zrak, nemí budú rozprávať, chromí chodiť, mŕtvi vstanú (z hrobov), aby aj vyvolení, ak to bude možné, boli zvedení jeho magickým umením. Pohltený pýchou, Antikrist triumfálne vstúpi do Jeruzalema a sedieť bude na tróne v Chráme aby bol uctievaný ako Syn Boží… Zvedie mnohých dôverčivých ľudí skrze svoj klam.“

 

Lactantius, 310

„Nero sa opäť zjaví na Zemi ako ohlasovateľ a predchodca toho Zloducha, ktorý príde, aby zdevastoval Zem a zotročil ľudskú rasu…

Nebude odpočinku od strachu, ani spánok nedá úľavu. Počas dňa budú neustále katastrofy, v noci hrôzy. Takže celá Zem bude ponorená takmer v úplnom tichu. Ten bezbožný človek bude prenasledovať spravodlivých a tých oddaných Bohu a bude dávať príkazy, aby bol on sám uctievaný ako Boh. Veď bude o sebe tvrdiť, že to on je Kristom, aj keď bude jeho úhlavným protivníkom!

Aby mu ľudia uverili (peklom) mu bude daná moc robiť zázraky; takže oheň zostúpi z nebies, Slnko zmení smer a obrazy budú rozprávať. A skrze tieto fantastické zázraky ho mnohí budú uctievať a dostanú znak na čelo a na ruku. A ten, ktorý ho nebude uctievať a nepríjme jeho znak, umrie rafinovaným mučením. Takto zničí dve tretiny (Kristovi verných) kým jedna utečie na opustené miesta. Ale on vo frenetickom hneve obkľúči kopce, kam sa spravodliví uchýlili. Oni však budú vzývať Boha mocným hlasom a Boh ich vypočuje a pošle im záchranu.“

 

Sv. Efrém, 375

„Keď Antikrist začne svoje pôsobenie, mnoho Židov bude mať pochybnosti, či on je ten pravý Mesiáš… Mnohých kresťanov privedie k odpadlíctvu skrze peniaze a pozemské statky.  Dá im krajiny, bohatstvo, česť a moc. Diabol mu pomôže nájsť všetok skrytý poklad na Zemi, aj tie v hlbinách mora. S týmito pokladmi získa pre Satana viac moci ako mal ten kedykoľvek v minulých storočiach.

Vody pod jeho nohami budú pevné ako kameň a na jeho príkaz rieky zmenia svoj tok, takže voda bude na chvíľu tiecť hore prúdom.“

 

„Život sv. Martina z Tours“, Severus, 396

„Jedného dňa sa Martin spýtal na koniec sveta. Bolo mu povedané, že Nero a Antikrist prídu ako prví. Nero zvedie desať kráľov a bude vládnuť na Západe. Antikrist založí impérium na Východe. Prebývať bude v Jeruzaleme a ten bude aj jeho hlavným mestom. Prebuduje mesto aj chrám. Jeho perzekúcia bude zahrňovať popretie Kristovho Božstva.

Nakoniec bude sám Nero zavraždený rukami Antikrista. Týmto spôsobom sa celý svet dostane do jeho okov, až kým nebude zločinec porazený Kristovým príchodom.“

 

Sv. Hildegard, 1179

„Keď ten veľký vládca (Veľký katolícky kráľ) zničí mohamedánov takmer úplne, jeden z nich sa obráti, stane sa kňazom, biskupom, kardinálom a keď bude zvolený nový pápež (tesne pred Antikristom), ten kardinál zavraždí pápeža ešte pred jeho korunováciou, keďže skrze závisť, sám bude chcieť byť pápežom. Potom, keď kardináli zvolia nového pápeža, ten kardinál sa prehlási za proti-pápeža a dve-tretiny kresťanov pôjdu za ním. On, rovnako ako Antikrist, bude z kmeňa Dan (jeden z 12 židovských kmeňov).

(Antikristov) znak bude pekelným „krstným“ symbolom a ním bude osoba označená ako Antikristov a Diablov nasledovník. A tá osoba dá nad sebou diablovi takto moc. Ktokoľvek nebude mať Antikristov znak, nebude môcť nakupovať, ani predávať, a bude sťatý.

(Antikrist) si získa vládcov, veľkých a bohatých; tých, ktorí nepríjmu jeho vieru, zničí, a takto si nakoniec podmaní celú Zem. Ulice Jeruzalema sa budú vtedy jagať najžiarivejším zlatom, no postriekané budú krvou kresťanov, ktorá tam bude tiecť ako voda. Zároveň sa bude snažiť robiť čo najväčšie zázraky. Jeho kati budú robiť také zázraky, keď budú zabíjať kresťanov, že si ľudia budú myslieť, že Antikrist je Boh.

Jeho kati nedovolia získať kresťanom mučenícku korunu ľahko, budú predlžovať ich bolesť až kým nezaprú svoju vieru. Ale niektorým Boh udelí zvláštnu milosť, aby počas mučenia zomreli.“

 

Bl. Joachým, 1202

„Pred koncom sveta pripraví antikrist pápeža o trón a uzurpuje si jeho miesto.“

 

Sestra Ľudmila Pražská, 1250

„Sotva tri generácie ubehnú od (tretej) svetovej vojny, keď sa pokúsia zabrániť pápežovi, aby vykonával svoj posvätný úrad, čo bude znamenie pádu Ríma a toho, že koniec sveta je na blízku.“

 

Sv. Mechtilda, 1299

„Po zavraždení tých dvoch prorokov (Henocha a Eliáša), najväčšia moc na Zemi bude daná Antikristovi. Do ulíc dajú vriace kotly a nútiť budú mužov, známych ako kresťania, aj ich ženy a deti, aby si vybrali medzi uctievaní božskosti Antikrista a tak zachránili svoje rodiny a boli odmenení bohatstvom a domovom; alebo vyznať kresťanskú vieru a tým pádom zahynúť vo vriacom kotly. Ženy a deti, ktoré si vyberú zomrieť pre lásku ku Kristovi, budú hodené do ohnivej jamy.

(Henoch a Eliáš) sa zjavia ako kazatelia v posledných časoch hrôzy, kedy väčšina dobrých ľudí už pomrela ako mučeníci a dlhý čas budú utešovať ľudí. Henoch a Eliáš sa priblížia k Antikristovi. Budú hovoriť ľuďom kým v skutočnosti je, akouže silou to robí svoje zázraky, akým spôsobom prišiel na svet a aký bude jeho koniec. Mnoho mužov a žien sa obráti.

Henoch a Eliáš odkryjú ľuďom Antikristove diabolské triky. Kvôli tomu ich odsúdi na smrť. Tri a pol dňa budú ich telá vystavené na urážanie Antikristových prívržencov, avšak náhle sa telá tých dvoch svätcov pohnú, vstanú a priamo pred davom začnú zvelebovať Boha. Veľké zemetrasenie nastane, podobné ako po Kristovom ukrižovaní; Jeruzalem bude z časti zničený a tisíce ľudí zahynú. Potom zaznie hlas z Neba: „Vstúpte!“

A proroci budú vzatí do Neba, takže sa mnohí obrátia. Antikrist bude vládnuť tridsať dní po ich vzatí do Neba.“

 

Ján z Cleft Rock, 1340

„Antikrist bude rozpoznateľný mnohými symbolmi: hlavne masakrovaním kňazov, mníchov, žien a detí, i starých. Neprejaví žiadnu ľútosť, ale postupovať bude s pochodňou v ruke, ako dáky barbar, ale vzývajúc Krista! Jeho klamlivé slová budú pripomínať Krista, ale jeho činy budú Nerove a rímskych prokurátorov. Na brnení bude mať orla, rovnako ako jeho poručík, ten druhý skazený vládca – tento druhý bude kresťan, ktorý zahynie hneď po prekliatí pápežom, ktorý bol zvolený na začiatku vlády Antikrista.“

 

Richard Rolle, 1349

„Najväčšia opozícia voči Antikristovi príde zo strany kazateľov Henocha a Eliáša, ktorých zničí po 1260 dňoch. Po tri a pol dňoch ale opäť povstanú a vzatí budú do Neba. Potom bude Antikrist vládnuť tri a pol roka. Prvých 15 dní bude vláda teroru. Vo veku 32 a pol rok bude zabitý na vrchu Mt. Olivae asi Michalom Archanjelom. Radosť jeho nasledovateľov bude skrátená všeobecným krviprelievaním. 45 dní na pokánie bude vtedy daných pred Posledným Súdom.

Pridúc do Jeruzalema (Antikrist) prehlási seba za Krista a bude predstierať svätosť. Uspeje vďaka falošnému kázaniu, zázrakom, darom, teroru, pomoci démonov. Zlý duch príde z neba a zostúpi na jeho nasledovníkov. Bude predstierať, že vstal z mŕtvych, spôsobí dážď, spôsobí že aj kamene budú rozprávať, a bude vykonávať množstvo úžasných vecí, všetky mocou diablovou. Vzkriesenie mŕtveho k životu bude len zdanlivé; to diabli vstúpia do mŕtvych tiel a spôsobia ilúziu.

Antikrist bude najväčší tyran všetkých čias. Jeho nasledovníci budú mať znak. Diabli budú pustení z pekla. Židia ho privítajú.“

 

Sv. Brigita Švédska, 1373

„Napokon príde najhorší z ľudí so židovskou pomocou. Bojovať bude proti celému svetu a vládnuť bude tri a pol roka. Panstvom jeho bude celá Zem. Bude sa snažiť vymazať zo sveta kresťanské meno a veľké zástupy kresťanov budú zavraždené.“

 

Bernardine von Busto, 1404

„Keď (v dobe Antikrista) bude verný kresťan prosiť Boha o pomoc pred krucifixom vo svojej izbe, Satan ho bude v modlitbe vyrušovať a miasť. Spôsobí, že z kríža vzíde hlas, ktorý bude hovoriť: „prečo vzývaš mňa, ktorý ti nemôžem pomôcť? Ja nie som Boh, ani Spasiteľ sveta, ale čarodejník a podvodník, čo oklamal ľudí. Veď som bol falošným prorokom a na základe toho som bol zatratený do večného ohňa. Takže už na mňa viac nevolaj, veď tvoje volania zväčšujú moju bolesť v pekle…“

Tak isto bude aj s vyobrazeniami Matky Božej. Takto budú hovoriť, keď sa k nim niekto bude modliť: „Prestaň s tými prosbami! Ja nie som Matka Boha, od Boha nemám žiadnu moc! Som len biedne stvorenie. Mal by si hľadať útočisko u skutočnej matky najvyššieho, ktorého učenia sa až dnes ohlasujú.“ Rovnako to bude s obrázkami svätých.

To diabol bude rozprávať z krížov a obrázkov, ale len nemnohí vydržia. Mnohí budú utekať k Antikristovým apoštolom, aby sa pridali k novému náboženstvu. Na príkaz týchto „apoštolov“ zhodia obrázky a kríže polámu na kusy.

Keď bude mať matka svoje dieťa v náruči, to zreteľným hlasom bude vyznávať Antikristove božstvo a hovoriť jej, aby sa odvrátila od Krista ku Antikristovi. Dieťa bude vyčítať rodičom, že stále veria Kristovi a nie Antikristovi, napriek všetkým videným zázrakom. Och, aké ťažké bremeno budú niesť rodičia v tých časoch! Avšak mnohí kresťania si spomenú, že všetko toto bolo predpovedané celé stáročia o Antikristovi a odmietnu sa poddať Satanovým klamstvám.“

 

Dionýzus z Luxemburgu, 1682

„Antikrist zabije Henocha a Eliáša a nechá ich nepochovaných, avšak tí po tri a pol dňoch budú vzkriesení a oblakom vzatí do Neba priamo v prítomnosti ich nepriateľa. Táto zázračná udalosť Antikrista zmätenie. Aby ho náhodou národy neopustili sám sa (mocou diablovou) vznesie na hore Mt. Olivae do vzduchu, aby stiahol späť prorokov, ktorí boli vzatí do Neba.

V tomto momente však naň udrie Kristus a on spadne. Zem sa otvorí a prehltne jeho a jeho prorokov zaživa. Následne nastane veľké zemetrasenie a z časti Jeruzalema sa stanú ruiny.“

 

Jane Le Royer, 1798

„Antikrist zavraždí pápeža, pravdepodobne ukrižovaním. V desiatich rokoch bude mať väčšie vedomosti ako ktokoľvek iný a v tridsiatich rokoch začne svoju činnosť.“

 

Tajomstvá Maximina Girauda

„Antikrist bude narodený mníške židovského pôvodu, falošnej panne… Jeho otcom bude biskup. Bude konať falošné zázraky… Bude mať aj bratov… Čoskoro sa ocitnú na čele vojsk podporovaných peklom.“

 

Tertulian, 220

„Henoch a Eliáš boli iba prenesení do Neba bez toho, že by utrpeli smrť, ktorá však od nich bola len oddialená. Príde deň, kedy naozaj zomrú, a to rukou Antikrista.“    

 

Všeobecne o Antikristovi

– pred príchodom Antikrista bude existovať celosvetové katolícke impérium „Svätá ríša rímska“ a jeho zakladateľom bude Veľký katolícky kráľ z Francúzska, kráľ Henri, víťaz III. svetovej vojny.

Toto impérium sa tesne pred vystúpením Antikrista rozpadne na 10 bezbožných kráľovstiev (možno dokonca republík). Sv. Robert Bellarmin hovorí, že už prví kresťania sa modlievali, aby stará Rímska ríša nezanikla, pretože sa tradovalo, že „keď sa tak stane, príde Antikrist“.

-moslimské náboženstvo nebude existovať už niekoľko desiatok rokov, keď príde Antikrist (bude zničené kráľom Henrim) a sami Židia – ako celok – na istú chvíľu najprv uznajú Ježiša za Boha.

-niekedy sa uvádza, že pred Antikristom nastane „najväčšia schizma v dejinách“ – 2/3 zlých katolíkov pôjdu za falošným protipápežom spomínanom aj vyššie v proroctvách

– Antikrist príde ako židovský „mesiáš“ – Židia ho ihneď príjmu, lebo stále očakávajú mesiáša a on bude presne podľa ich predstáv. Nebude presne ako Kristus, bude skôr kombináciou Krista a kráľa Dávida – bude robiť zázraky, „liečiť“, či „utešovať“, no bude to aj bojovník a dobyvateľ

-o Antikristovi sa traduje, že prevezme najhoršiu vlastnosť z každého z desiatich tyranských rímskych cisárov, ktorí prenasledovali prvých kresťanov – od Nera až po Diokleciána. Bude to vlastne najpodlejší, najzákernejší, najperverznejší a najšialenejší masový vrah a podvodník v dejinách.

– Antikrist sám seba nebude nazývať „Antikristom“, budem mať nejaké konkrétne meno a podľa Bellarmina bude jeho meno v gréckej abecede – ktorá je prepojená s číslami – dávať číslo 666

– príchod Antikrista bude božím trestom na ľudí, ktorí sa po zbožnej dobe „Svätej ríše“ opäť prepadnú do ťažkých hriechov a stanú sa dokonca horšími od našej generácie

– Antikrista najprv korunujú Židia v Jeruzaleme za svojho kráľa. Vznikne tak „jedenáste kráľovstvo“, ktoré postupne dobyje zvyšných desať, prípadne si pokladmi kúpi jeho vládcov. Základ antikristových armád budú tvoriť Židia, Turci a blízkovýchodné národy

-Antikristovo sídlo bude Chrám v Jeruzaleme, no dobyje aj Rím a zabije právoplatného pápeža – niekde sa uvádza, že ho dá ukrižovať

– Antikrist bude židovského pôvodu a v mladosti sa bude vzdelávať najprv v Babylone a potom po všetkých mestách, kde pôsobil aj Ježiš – napríklad v Kafarnaume

– už od útleho veku ho budú vzdelávať v temných okultných náukách. Zvlášť jeho matka – čarodejnica a prostitútka – bude jeho veľkou učiteľkou

– Antikrist bude v podstate obyčajným človekom, nebude to „napoly Satan“. Ale bude zrejme posadnutý démonmi

– „Antikristov znak na čelo, či na ruku“ dostane osoba zrejme až vtedy, keď sa najprv verejne a dobrovoľne zriekne Ježiša Krista. Taká osoba sa potom možno sama stane posadnutá démonmi a uvádza sa, že „nebude mať pokoja vo dne, ani v noci“.

-Antikrist bude mať svojho „Jána Krstiteľa“, svojich „apoštolov“ a svojich „učeníkov“

-v čase jeho vystúpenia – bude to po III. svetovej vojne – bude na svete len asi 1 miliarda ľudí, „nominálne“ väčšinou katolíci, ale skutočných veriacich bude len málo

– Nera spomínajú viaceré proroctvá ako „spojenca“ Antikrista

– starozákonní proroci Henoch a Eliáš ani podľa Biblie nezomreli, ale boli s telami vzatí do Neba. Žijú však oddelene od ostatných spasených v akejsi „rajskej záhrade“. Boh ich šetrí, aby prišli ľudí varovať, kým Antikrist skutočne je. Nakoniec ich zabije práve Antikrist, no po 3 a pol dňoch budú Bohom vzkriesení a vzatí do Neba.

-„Veľký katolícky kráľ“ a „Anjelsky pápež“ budú predobrazom Henocha a Eliáša. Tí aj tí prídu v temných dobách, kedy bude vraždených mnoho kresťanov a Cirkev sa bude triasť v základoch, aby konali „Božie dielo“

-nepriateľom Veľkého katolíckeho kráľa bude moslimský vojvodca Mahdí, považovaný moslimami priamo za „syna Allaha“. Keď moslimovia napadnú Európu v III. svetovej vojne, podrobené národy budú musieť Mahdího pod trestom smrti taktiež uctievať ako „syna Allaha – pravého Boha“. Mahdí bude symbolickým predchodcom biblického Antikrista.

-doba Antikrista bude jediným obdobím, kedy sa nikde na svete nebude konať žiadna svätá omša. Ale dokonca ani Antikrist nedokáže Katolícku cirkev zničiť

– III. svetová vojna je niekedy nazývaná „malým súžením“ („minor chastisement“) oproti hrôzovláde Antikrista. Inokedy býva, naopak, nazývaná „veľkým súžením“ („great chastisement“), vtedy však zväčša nebýva porovnávaná s vládou Antikrista.

– dobrí katolíci, ktorí počas Antikristovej doby zahynú, alebo ju aj prežijú, už nepôjdu do očistca, ale budú rovno spasení. Ich „očistcom“ bude totiž ich život v temnej antikristovej tyranii

– Antikrist zahynie na Olivovej hore. Diablovou mocou sa bude vznášať vysoko na oblohe, aby ohuroval masy zmätené nanebovzatím Henocha a Eliáša, avšak sv. Michal Archanjel zasiahne a zhodí Antikrista na zem; niekedy sa uvádza, že sa zem „otvorí“ a Antikrist aj s ľudským telom spadne priamo do pekelných ohňov

-Druhý príchod Ježiša Krista nenastane ihneď po Antikristovej smrti. Ľuďom bude daných približne jeden mesiac „na pokánie“ avšak Ježiš sa v Biblii pýta, či nájde vôbec niekoho hodného spásy

– krátko po smrti Antikrista a po druhom príchode Pána Ježiša nastane „Posledný Súd“, kedy všetci vstaneme z hrobov a Pán bude súdiť všetkých ľudí všetkých generácií. Ľuďom bude podľa ich skutkov naveky pridelené miesto v Nebi, alebo v pekelných plameňoch

– a to bude koniec tohto sveta a ľudských dejín.

 

 


Spread the love