Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 5. júla 2022

Drahé deti, počúvajte Pánov hlas a buďte verní. Nechajte sa viesť Pánovými rukami. On vás vezme na bezpečnú cestu. Buďte učenliví. Vaša odmena príde od Pána. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že toto je čas milosti. Ľudstvo žije v smutnej duchovnej slepote, pretože stvorenie je viac cenené ako Stvoriteľ. Čiňte pokánie, pretože pokánie je prvým krokom k životu svätosti.

Som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Budete prenasledovaní, pretože milujete a obhajujete pravdu. Neustupujte. V prvom rade, a nadovšetko, poslúchajte Boha. Vpred! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love