Spread the love

 

Drahé deti, choďte s Pánom. Váš život tu na zemi je púťou, a mali byste si vždy mať túžbu stretávať Pána. Čas nestrácajte. Navráťte sa k Tomu, ktorý vidí, čo je skryté a pozná vás po mene. Nasledujte Ho s radosťou. Ktokoľvek Mňa nasleduje nemôže byť smutný. Vždy sa radujte, bo Ja som vaša Matka a milujem vás. Nechoďte odo Mňa preč! Vždy sa zasväcujte Môjmu nepoškvrnenému Srdcu.

Kto sa Mi oddáva, toho meno je zapísané v Nebi. Dovoľte Mi teda viesť vás. Modlite sa. Skrze modlitbu budete schopní prijať Moju lásku k vám. Túto noc nech Môj Ježiš vyleje na vás milosť vernosti Jeho Slovám. Vpred. Ničoho sa nebojte. Ja som s vami. Toto je správa, ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám za to, že ste mi opäť dovolili si vám pozbierať. Žehnám vás v Mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

„Toto je Kristus,“ prehovoril konečne jeden z pastierov. „Kristus,“ ozvali sa po ňom všetci prítomní, klaňajúc sa mu. Jeden z nich viac ráz zopakoval: „To je Pán, ktorého sláva presahuje nebo i zem.“
 
A títo jednoduchí ľudia o tom ani na chvíľu nezapochybovali, pobozkali okraj matkinho rúcha a s rozjasnenou tvárou odchádzali. V khane rozprávali všetkým, ktorí sa tam zhŕkli, čo sa stalo. Cez celé mesto a po celej ceste až ku košiaru si spievali anjelský refrén: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
 
Zvesť, potvrdená svetlom, ktoré všetci videli, rozniesla sa široko-ďaleko. A tak na druhý deň i v nasledujúce dni navštevovali jaskyňu zástupy ľudí, z ktorých niektorí všetkému verili, hoci väčšina si robila z toho posmešky a žarty.
 
-Lew Walace, „Ben Hur“,1880-

Spread the love