Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. novembra 2020

Drahé deti, dôverujte Pánovi a všetko sa pre vás obráti na dobré. Nebojte sa. Božie Víťazstvo pre spravodlivých príde, keď sa bude zdať všetko stratené. Milujte a bráňte Pravdu. Diablovi nedovoľte zvíťaziť. Vy ste Pánovým vlastníctvom a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Časť svojho dňa obetujte modlitbe. Ľudstvo môže byť duchovne vyliečené jedine skrze moc modlitby. Čiňte pokánie a s Pánom buďte zmierení skrze Sviatosť zmierenia. Vašou zbraňou obrany proti nepriateľom Cirkvi bude vernosť (jej) pravému Magistériu (učeniu).

Tí, ktorí milujú a bránia Pravdu, budú piť z trpkého kalicha utrpenia. Mnohým vysväteným (t.j. kňazom) bude zabraňované vykonávať ich poslanie a veľká bude bolesť pre veriacich. Silu vyhľadávajte v Eucharistii. Nezabúdajte: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach (zas) láska k Pravde. Milujem vás a som po vašom boku, aj keď ma nevidíte. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love