Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 17. októbra 2019

Drahé deti, obráťte sa k Ježišovi, vášmu Bohu a Spasiteľovi. Nežite vzdialení od Jeho milosti. Stráňte sa sveta a obrátení buďte k Raju, pre ktorý jediný ste boli stvorení. Ste milovaní Otcom aj Synom skrze Ducha Svätého. Radujte sa, pretože máte zvláštne miesto v mojom Nepoškvrnenom srdci. Pamätajte si: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach láska k pravde. Žijete v časoch Veľkého súženia. Zlí budú konať, aby priniesli utrpenie mužom aj ženám viery.

Beda tým, ktorý konajú ako Judáš! Buďte odvážni. Prišla som z Neba, aby som vás povolala k svätosti. Buďte poslušní. Keď sa bude zdať všetko stratené,  Všemohúca ruka Božia bude konať v mene spravodlivých. Poznám vaše potreby (a) naliehavo budem prosiť Môjho Ježiša za vás. Tí, ktorí zostanú verní (až) do konca, budú Otcom prehlásení za blahoslavených. Dajte mi svoju ruku a ja vás povediem k môjmu synovi Ježišovi. Vpred. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love