Spread the love

Stalingrad.

 

Bola doba, keď bolo všade veľa ľudí. A prišla doba, keď bolo všade veľa mŕtvol.

H. G. Wells, „The War in the Air“

 

Panna Mária Elene Aiellovej

Itálie bude pokořena a očištěna krví, a bude muset mnoho trpět, protože v tomto vyvoleném národě, sídle Kristova Náměstka, je mnoho hříchů. Neumíš si představit, co všechno se bude dít! Propukne strašná revoluce a cesty bud zaplaveny krví. Papež bude mnoho trpět a všechno toto utrpení bude pro něho jako agonie, která ukrátí jeho pozemské putování. Jeho nástupce bud řídit loď v bouři.

Trest pro bezbožné nebude otálet. Onen den bude děsivý tím nejstrašnějším způsobem: země se bude třást a zalomcuje celým lidstvem . Zlí zhynou za hrozné tvrdosti Boží spravedlnosti. Vydejte poselství a ihned varujte, pokud je to možné, všechny lidi země, aby se vrátili k Bohu v modlitbě a pokání.“

 

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1954

„Lidé se stali tak nevděční vůči mému Nejsvětějšímu Srdci a zneužíváním mých milostí přetvořili svět na scénu zločinů. Nesčetné skandály přivádějí duše do záhuby, zvláště duše mládeže. Oddali se bez mezí světkým rozkoším, které zdegenerovaly do zvráceností.

Špatný příklad rodičů vytváří v rodinách pohoršení a nevěrnost i v praktikování ctností a modlitby. Domov, pramen víry a svatosti, byl poskvrněn a zbořen. Vzpurnost lidí se nemění a oni vzpurně pokračují ve svých hříších. soužení, Tresty a soužení, které Bůh sesílá, aby přišli k rozumu, jsou přísné, ale lidé jsou zdivočelí jako šelmy a zatvrdili svá srdce proti Boží milosti.

Svět nezasluhuje již odpuštění, ale oheň, zničení a smrt. Muselo by být mnoho pokání a modliteb od věřících, aby zmírnili zasloužené tresty, které zatím zadržuje moje drahá Matka, která je také Matkou lidí. Bude následovat trest, který očistí zemi od zla. Boží spravedlnost volá po dostiučinění za mnoho urážek a zla, které pokrývá zemi. Nic jiného nelze připustit. Lidé se ve své zatvrzelosti se zatvrdli ve svých bludech, a proto se neobracejí k Bohu.

Osoby se nepodřizují církvi a pohrdají kněžími, protože je mezi nimi mnoho těch, kteří jsou důvodem k pohoršení. Poslouchej dobře, co ti řeknu, a oznam to všem. Moje Srdce je hluboce zarmouceno mnohým soužením, které hrozí světu. Spravedlnost našeho nebeského Otce je těžce urážena. Lidí nadále tvrdošíjně žijí ve svých hříších

 

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1952

Chci, abyste věděli, že tato metla je blízko: nikdy nevídaný oheň sestoupí na zem a velká část lidstva bude zničena. … Ti, kteří přečkají, budou pod ochranou Božího, milosrdenství, zatímco ti, kteří se nechtějí kát ze svých hříchů, zahynou v moři ohně!…Rusko bude takřka kompletně spáleno. Také jiné národy zmizí. Itálie bude částečně zachráněna kvůli papeži.

 

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1955

Přiblížil se Boží hněv a svět bude postižen velkým neštěstím, krvavými revolucemi, silnými zemětřeseními, epidemiemi, strašnými uragány, které způsobí, že vystoupí voda z řek a moří! Svět bude zachvácen novou strašnou válkou. Ničivé zbraně zahubí četné a národy. Diktátoři, pekelné zrůdy, zboří chámy se svatými nádobami a zničí národům ty nejdražší věci. V této svatokrádežné válce z divokého podnětu a v rozhořčené obraně bude zničeno všechno, co bylo vytvořeno lidskýma rukama. Nakonec se objeví na nebi mraky se záblesky ohně a rozpoutá se ohnivá bouře nad celým světem. Strašná pohroma, nikdy v lidských dějinách nevídaná, bude trvat sedmdesát hodin. Bezbožní budou obráceni v prach a mnozí zahynou pro zatvrzelost ve svých hříších. Projeví se moc světla nad mocí temnost.

 

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1959

Rusko vtrhne ke všem národům, zvláště do Itálie, a vztyčí svou vlajku na kopuli sv. Petra!…. Projevím své zalíbení pro Itálii, která bude uchráněna před ohněm, ale nebe se zahalí hustou temnotou a země bude postižena strašnými zemětřeseními, která otevřou hluboké propasti a budou zničena celá města a provincie; všichni budou křičet, že je konec světa! Také Řím bude potrestán podle spravedlnosti ze mnohé těžké hříchy, protože pohoršení dosáhlo vrcholu. Proto dobří, kteří trpí a jsou pronásledováni pro spravedlnost a spravedlivé duše se nemusí obávat, protože budou odděleni od bezbožných a od zatvrzelých hříšníků a budou zachráněni.

 

Pán Ježiš Elene Aiellovej, august 1960

Lidstvo se vzdálilo od Boha a ošáleno pozemskými statky zapomnělo na nebe a propadlo bezmezné zkaženosti, která není srovnatelná ani s dobou před potopou!… Ale hodina spravedlnosti se přiblížila a bude strašná!… A jestliže lidé neobnoví v těchto pohromách volání k Božímu Milosrdenství a nevrátí se k Bohu v opravdu křesťanském životě, Rusko svými zbraněmi napadne Ameriku, zavalí Evropu a především řeka Rýn v Německu bude plná mrtvol a krve. Také Itálie bude zachvácena velkou revolucí a papež bude muset mnoho trpět.

Nepřítel jako řvoucí lev vtrhne do Říma a jeho hořkost zaplaví národy

 

 

Ó, jak strašný obraz vidím! Právě propuká velká revoluce v Římě! Vstupují do Vatikánu. Papež je sám a modlí se. Chytají papeže. Násilím se ho zmocňují. Zasazují mu rány, až padne. Spoutávají ho. O, Bože, ó Bože. Kopají do něho. Jak strašná scéna… Blíží se naše Paní Tito zlosynové padají na zem jako mrtvoly. Naše Paní pomáhá papeži povstat, bere ho do náruče a přikrývá svým pláštěm se slovy: „Neboj se!“ (Velký pátek 1961)

 

ZDROJ: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=zpravy-o-nsatavajici-zkaze

 

+ + +

Blahoslavená Elena Aiellová (1895 – 1961) – mystička a stygmatička, zakladateľka Malých sestier. Trpela rôznymi chorobami a svoje utrpenie obetovávala ako odprosovanie za hriešny svet, presne ako ju o to žiadal Pán Ježiš v ich stretnutiach. Za blahoslavenú bola vyhlásená 2. apríla 2011 pápežom Benediktom XVI.


Spread the love