Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 7. novembra 2020

Pokoj, moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, ja som vaša Matka a prišla som z Neba so Svojím Synom Ježišom aby som vás požehnala a udelila pokoj do vašich sŕdc vo vašich súženiach a skúškach. Môj Syn Ježiš je pokoj. On je skutočnou cestou, ktorá vedie do Neba. Buďte od Boha. Uctievajte Boha celým svojím srdcom a On vylieči vaše srdcia a duše. Každý deň sa modlievajte ruženec za Svätú Cirkev a za celý svet. Žehnám vaše rodiny, aby všetko zlo bolo od nich zahnané po celý čas. Dôverujte v lásku Môjho Syna Ježiša a On vás požehná a udelí vám milosti. Veľká búrka udrie na Svätú Cirkev a mnohí Boží služobníci strašným spôsobom stratia vieru; budú tiež prenasledovaní za svoje vlastné chyby a neposlušnosť voči Bohu. Veľmi sa modlite, veľmi, veľmi (sa modlite) a dobro zvíťazí nad zlom.

Žehnám vás a udeľujem vám svoj pokoj;  v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

Slovami Edsona Glaubera: Drahí bratia a sestry, naša Nepoškvrnená Matka požaduje aby sme sa od 9. do 13. novembra pomodlili 50 magnifikatov a postili sa o chlebe a vode: v pondelok, stredu a piatok. Toto všetko na konkrétny účel, ktorý pozná len Naša Pani. Pomôžme Našej Svätej Matke zvíťaziť nad všetkým zlom v tomto čase hriechu a problémov a pripojme tiež svoje vlastné úmysly kvôli veľkým milostiam, ktoré sú nám prisľúbené.

 

Pán Ježiš Edsonovi Glauberovi, 6. novembra 2020

Môj Synu, Moje Telo je Posvätné. Nezasluhujem si ani trochu úcty? Ako (len) Moje Srdce trpí! Pozri čo robia. Ja som Živý Chlieb, ktorý zostúpil z Neba, (Som) urážaný a potupovaný toľkými v týchto časoch. Neuvedomujú si, že Ja som Boh a za každý skutok pobúrenia a neúcty voči Mne, voči Môjmu Telu, Krvi, Duši, a Božstvu budú obvinení a súdení. Toto všetko sú Satanove skutky, vďaka ktorým sa mnohí skláňajú pred zlom a prijímajú ho bez ohľadu na Moju česť, slávu a majestát. Modli sa a rob tiež nápravu za za (skutky) mnohých, ktorí sa prehrešujú voči Mne.


Spread the love