Spread the love

 

Panna Mária otcovi Stefanovi Gobbimu, 13. apríla 1976 – utorok Svätého týždňa

„Najmilší synovia, hľaďte na môjho ukrižovaného Syna! Hľaďte na jeho krvou zmáčanú tvár, na jeho tŕním korunovanú hlavu, na jeho ruky a nohy, prerazené klincami, na jeho telo, celé zbičované, ktoré je ako jedna rana; na jeho Srdce, prebodnuté kopiou!

Moji najmilší, hľaďte na môjho ukrižovaného Syna a budete vernými kňazmi!

Mnohí z vás stále a stále hĺbali o jeho slovách. Chceli ich preniknúť a pochopiť len svojou ľudskou inteligenciou a tak nepozorovane upadli do najťažších bludov. Slovo môjho Syna nesmie sa čítať púhym ľudským rozumom. On ďakoval Otcovi, že ukryl tajomstvo svojho Kráľovstva pred múdrymi a obozretnými tohto sveta a zjavil ho maličkým. Jeho Slovo treba čítať a chápať predovšetkým s veľkou vnútornou pokorou a úplnou ochotou duše.

Preto môj Syn zveril jeho autentický výklad jedine učiteľskému úradu Cirkvi. To preto, aby vás naučil tomuto ťažkému a predsa tak nutnému postoju pokory a vnútornej ochoty. Ak budete spojení s učiteľským úradom Cirkvi, ak budete pokorní a budete uznávať jej pokyny, zostanete vždy bezpečne v pravde Ježišovho slova. Dnes sa v Cirkvi stále viac šíri blud a teraz sa zdá, že už nejestvuje bezpečná, spôsobilá hradba, ktorá by ho zastavila. Šíri ho predovšetkým toľko teológov, šíria ho moji úbohí synovia – kňazi. Ako môžete mať dnes istotu, aby ste sa uchránili pred bludom? Hľaďte na môjho ukrižovaného Syna a budete verní. Na môjho Syna, ktorý, hoci je Boh, bol poslušný až po smrť na kríži.

Pozrite na jeho tŕnie, pozrite na jeho krv, hľaďte na jeho rany! Sú to kvety, ktoré vypučali z jeho bolestnej poslušnosti.

Moji najmilší synovia, teraz, keď temnota všetko zahaľuje, ste volaní vydávať svedectvo o svetle naprostej poslušnosti Cirkvi: K pápežovi a biskupom s ním spojeným. A čím viac budete vydávať svedectvo o tejto absolútnej poslušnosti Cirkvi, tým viac vás budú kritizovať, posmievať sa vám a prenasledovať vás.

Vaše svedectvo musú byť stále viac spojené s bolesťou a krížom, aby ste mohli pomáhať mnohým mojim úbohým synom vytrvať aj dnes v pravde a vernosti.“

Panna Mária otcovi Stefanovi Gobbimu, 16. apríla 1976 – Veľký piatok

„Najmilší synovia, pozrite na moju bolesť! Hľaďte, či existuje väčšia bolesť, ako moja!

Môj Syn Ježiš, opustený od všetkých, zbičovaný, tŕním korunovaný, namáhavo stúpa na Kalváriu s ťažkým krížom na svojich úbohých ramenách. Ledva ide, potáca sa; ani trocha súcitu, len samá nenávisť, nepriateľstvo a ľahostajnosť ho obklopuje. Otec mu dáva v tomto okamihu útechu jeho Matky. Moji najmilší synovia, myslite na útechu a bolesť tohto stretnutia! Ten pohľad môjho Syna v onom okamihu!… V mojom Srdci sa otvorila rana, ktorá sa už nikdy nezacelila. Hľaďte na bolesť svojej Matky , ako sa pozerá na bolesť svojho Syna ukrižovaného, umierajúceho a usmrteného – zabitého. Bolesť nad ním, ako umieral, bolesťnad vami.

Teraz môj Syn trpí ďalej vo svojom mystickom tele, ktorým je Cirkev. Dnes myslím opäť na zločin spáchaný Judášom, ktorý zradil Ježiša. Takú istú bolesť cítim znovu pri zrade, ktorej sa denne dopúšťajú mnohí kňazi, moji synovia.

Kňazi, najmilší synovia, prečo ešte zrádzate? Prečo ešte zotrvávate vo svojej zrade? Prečo neľutujete? Prečo sa nevraciate späť? A Peter, ktorý tri krát zapiera zo strachu môjho Syna… Koľkí medzi vami zo strachu, že by ich nepochopili, že by prišli o vážnosť a česť, stále zapierajú pravdu evanjelia: „Nepoznám toho človeka“. A apoštoli, ktorí utekajú a nechávajú Ježiša samotného po celý ten dlhý piatok!…

Ako mnohí z vás utekajú a opúšťajú moju Cirkev! Niektorí opúšťajú Cirkev, aby nasledovali svet; iní zostávajú v Cirkvi, ale aby sa páčili svetu, opúšťajú ju svojou dušou a svojím srdcom. Mnohí z vás nemilujú Cirkev. Zástupca môjho Syna je opustený a jeho osamotenosť je stále väčšia. Biskupi, spojení s pápežom, cítia v duši osteň tejto opustenosti. Ich kňazi ich stále viac kritizujú, odporujú im, opúšťajú ich.

Zostáva Ján. A zostáva s Matkou. Kňazi môjho Hnutia, zostaňte aspoň vy v Cirkvi a zostaňte so mnou, so svojou Matkou! Hľaďte na moju bolesť a trpte so mnou! V tejto hodine kalvárie pre Cirkev budete znamením mojej prítomnosti, jedinou útechou, ktorú jej dáva Otec v tejto chvíli utrpenia a mučeníctva.“

+++

Otec Stefano Gobbi (1930-2011) – hlas Panny Márie vo svojom srdci po prvý krát zacítil vo Fatime, kde sa modlil za kňazov, ktorí opustili Cirkev a zakladali si vlastné kvázy-katolícke spoločenstvá. Takto na jeho podnet postupne vzniklo Mariánske hnutie kňazov.

Máriine správy pokračovali aj naďalej a otec Gobbi ich vydal knižne pod názvom „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“ (niekedy tiež známej ako tzv. „Modrá kniha“). Vyššie uvedená stať je práve z tejto knihy.

Otec Gobbi dostal schválenie pre svoju knihu mariánskych posolstiev od kardinála Ignatia Moussa Daouda a kardinála Johna Baptista Wu.


Spread the love