Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. februára  2022

Drahé deti, odvráťte sa od všetkého falošného a žite obrátení k Raju, pre ktorý jedine ste boli stvorení. Ak chcete nebo, milujte a bráňte pravdu. Ľudstvo kráča po cestách sebazničenia, ktoré si ľudia pripravili vlastnými rukami. Robte pokánie. Hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša, aby ste boli spasení. Obráťte sa. Cesta k svätosti je plná prekážok, ale neustupujte. Bez prechodu cez kríž nemôžete dosiahnuť víťazstvo. Kráčate k budúcnosti, v ktorej bude veľká duchovná kontaminácia.

Nedostatok lásky k pravde spôsobí duchovnú smrť mnohých mojich úbohých detí. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás viedla k môjmu Synovi Ježišovi. Buďte poslušní. Nechcem vám nútiť, ale počúvajte ma. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 10. februára 2022

Drahé deti, starajte sa o svoj duchovný život. Všetko v tomto živote pominie, ale Božia milosť vo vás bude večná. Spravodliví sú s Pánom. Nebo je odmenou pre všetkých, ktorí milujú a bránia pravdu. Radujte sa, pretože vaše mená sú už zapísané v nebi. To, čo Pán pripravil pre svojich, ľudské oči nikdy nevideli. Buďte tichí a pokorní srdcom. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Robte pokánie a buďte vo všetkom ako Ježiš. Ja som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás pripravila.

Počúvajte ma a budete odmenení Pánom. Nezabudnite: vaše duše sú vzácne pre môjho Syna Ježiša. Z lásky k vám sa vydal na kríž. Prídu ťažké časy, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú vyhlásení za blahoslavených Otca. Vpred v láske a v obrane pravdy! V tichej modlitbe počúvajte Pánov hlas, ktorý sa prihovára vášmu srdcu a budete schopní porozumieť Božím zámerom pre váš život. Odvahu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

+++

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love