Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 21. marca 2021

Pokoj do tvojho srdca!

Môj synu, každé utrpenie, každá bolesť, alebo slzy obetované Večnému Otcovi, zjednotené v zásluhách a bolestiach Môjho Syna, sa stávajú vzácnymi a dávajú požehnania pre spásu duší. Všetko ponúknite do rúk Večného Otca a úpenlivo proste za obrátenie hriešnikov. Tak budú vaše denné modlitby a obety zmenné na milosti a požehnania za oslobodenie mnohých Mojich detí zo satanových pazúrov. Tak bude vaše pokánie ťažkým úderom proti kráľovstvu temnoty.

Povedz všetkým Mojim deťom, že sa nikdy neunavím v rozprávaní: modlitba, obeta, pokánie! Modlitba, obeta, pokánie! Modlitba, obeta, pokánie!… Toto sú spôsoby ako získať milosti z Božského Srdca Môjho Syna Ježiša. Nech každý počúvne Moje Volania a činí podľa nich, aby tak mohol zastaviť súčasné zlá a ochrániť mnohých iných od pádu do hriechu. Čiňte odprosujúce pokánie za hriechy sveta a Boh sa zmiluje nad vami a nad celým svetom.

Žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

 

Hovorí sa, že keď umrel generál Pilsudski, ktorý síce pomohol obnoviť a zachrániť Poľsko, no bol známy svojimi avantýrami, sv. Faustína Kowalska sa spýtala Pána Ježiša, či bol spasený, alebo zatratený. A pán Ježiš jej povedal: „bol by naveky zatratený, no pre modlitby svojej matky skončil v očistci, hoci si to nezaslúžil. Raz teda uzrie Nebo“. M.

 

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021


Spread the love