Spread the love

 

Jedno z najzaujímavejších, najfascinujúcejších a zároveň najtajomnejších proroctiev celej Biblie je to o Gogovi a Magogovi, či Gogovi z krajiny Magog. Tieto krajiny alebo národy sú spomenuté hlavne v dvoch knihách Biblie: v Zjavení Jána a predovšetkým v knihe Ezechielovej, ktorá ich príbeh pomerne podrobne opisuje.

Vo všeobecnosti by malo ísť o Izraelu a Bohu nepriateľské národy, ktoré, ako nám hovorí Zjavenie sv. Jána, sa „zhromaždia do boja“ a „bude ich ako piesku v mori“. Boží hnev však napokon dopadne na bezbožné armády.

Vieme však vierohodne zistiť, čo za národy Gog a Magog sú? Vieme ich lokalizovať? A aký má byť vlastne ich konečný osud?

Obnova štátu Izrael

Ako už bolo spomenuté, prevážna časť správ o Gogovi z krajiny Magog sa nachádza v spisoch proroka Ezechiela. Ide o mimoriadne fascinujúce vízie budúcnosti, ktoré, ako sa zdá, rozprávajú o našej dobe, respektíve o udalostiach pre nás nedávnych, ako aj tých, ktoré by mali ešte iba nadísť. Ale pekne po poriadku.

Jedna z najzaujímavejších biblických predpovedí, ktorá sa už vyplnila, hovorí, že ku koncu časov bude obnovený štát Izrael. V roku 70 A. D. Rimania zničili a rozvrátili celý Izrael, aby tak potrestali veľké izraelské povstanie proti ich vláde. Toto bol ten okamih, od ktorého sa Židia „roztrúsili do celého sveta“. Štát Izrael bol ako jednoliaty celok obnovený až po takmer 1900 rokoch (!) v roku 1948. A práve obnova Izraela, ľud ktorého bol roztrúsený medzi národmi, bola predpovedaná prorokom Ezechielom (ale aj ďalšími starozákonnými prorokmi). V 36. kapitole jeho spisov sa píše:

Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán – hovorí Pán, Jahve –, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. I vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu.“ (Ez 36, 23–24)

A kapitola 37:

A hovor im: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja vezmem Izraelových synov spomedzi národov, medzi ktoré išli, pozbieram ich zo všetkých strán a privediem ich na ich zem. A urobím ich jedným národom v krajine, na vrchoch Izraela; všetci budú mať jedného kráľa za panovníka, už nebudú viac dvoma národmi, ani viac nebudú rozdelení na dve kráľovstvá.“ (Ez 37,21–22)

Je takmer nespochybniteľné, že sa tu hovorí o obnove štátu Izrael z roku 1948, pretože žiadna iná udalosť zo židovskej minulosti týmto slovám lepšie nevyhovuje. Aj keď Židia boli v zajatí v Babylone, či v otroctve v Egypte, alebo boli rozdelení na dve kráľovstvá, nikdy v Starom zákone neboli „roztrúsení medzi národmi“. To sa stalo až 40 rokov po ukrižovaní Krista.

Lenže toto ani zďaleka nie je koniec Ezechielovho rozprávania.

Mohutný nepriateľ

Zatiaľ čo teda 36. a 37. kapitola de facto rozprávajú o obnove a znovuzaložení židovského štátu v ďalekej budúcnosti, 38. a 39. kapitola už hovoria o tom, čomu štát bude čeliť v čase, keď bude Boží ľud konečne „prebývať v bezpečí“. Do krajiny totiž vtrhne mohutný nepriateľ aj so svojimi spojencami. 38. kapitola Ezechielových spisov začína slovami:

Pán prehovoril ku mne takto:„Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu. Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeľuste, tak ťa vyvediem i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pavézami, všetkých, čo sa chápe meča.

Peržania, Etiópčania a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu, končiny severu i všetky jeho tlupy; mnohé národy sú s tebou. Chystaj sa a zbroj ty i celý tvoj zástup, ktorý sa zhromaždil k tebe, a budeš im veliteľom. Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz, na konci rokov prídeš do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli ustavične spustnuté; z národov bola vyvedená, všetci bývajú v bezpečí. Potom vystúpiš, prídeš ako víchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem, ty i všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou.“ (Ez 38,1–9)

Spojenci Goga a Magoga

Biblia nám ponúka niekoľko indícií, ako lokalizovať Goga a Magoga a ich spojencov. Začnime od tých najjednoznačnejších: 38. kapitola spomína, že „Peržania, Etiópčania a Pút sú s nimi“. Etiópia je nám dobre známa krajina ležiaca v strednom páse Afriky, konkrétne na jej východe. Perzia je označenie Iránu (tak sa Irán volal až do roku 1935) – tradičný nepriateľ súčasného Izraela. Na portáli Armádní noviny sa píše:

Jedným zo základných pilierov a revolučných ideálov Iránskej islamskej republiky je zničenie židovského štátu. Jedným z náboženských proroctiev zakladateľa Iránskej islamskej republiky ajatolláha Rúholláha Chomejního a jeho nástupcu, súčasného duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, je proroctvo, že Izrael bude nakoniec vymazaný z povrchu zeme…

Zatiaľ čo smerujú k zničeniu Izraela, iránski vodcovia nielen veria, že sa blížia naplneniu náboženského proroctva, ale tiež vidia, že získavajú strategické a geopolitické víťazstvá…1

Za Pút sa tradične označuje Líbya, či nejaký miestny kmeň na pomedzí Líbye a Egypta, pretože už v samotnej Biblii na inom mieste stojí:

Vrhnem na teba špinu, potupím ťa a divadlom ťa spravím. Potom každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a povie: »Spustošené je Ninive! Kto by ho ľutoval? Kde by som mal hľadať tešiteľov pre teba?« Si lepšie než No-Amon, ktoré ležalo medzi Nílmi? Obkľučovali ho vody, hradbou mu bolo more, z vody malo múr. Etiópia bola jeho silou a Egypt – bez počtu – Pút a Líbyjčania boli medzi jeho pomocníkmi.“ (Nah 3,6–9)

Ďalšími Ezechielom spomenutými spojencami Goga a Magoga sú „Gomer a Togorma“. Ich lokalizovanie už je ťažšie a na ich nájdenie treba pochopiť dôležitú zásadu: ide o starohebrejské označenie krajov, ktoré my dnes už poznáme pod inými názvami. Ak teda chceme presne lokalizovať miesto, kde sa Gomer a Togorma nachádzajú, musíme nájsť nejaký písomný zdroj starohebrejských geografických názvov. Podarilo sa mi nájsť spisy učenca z 19. storočia, Lymana Colemana, ktorý presne taký materiál vydal. Celoživotne sa venoval biblickej geografii, no istý čas pôsobil aj ako vyučujúci nemeckého jazyka na Pricetonskej univerzite.2 Jeho mapa s názvom The World as known to the Hebrews (Svet známy Hebrejom) z roku 18643,4 ako aj celá publikácia s názvom Historical Textbook and Atlas of Biblical Geography (Historické spisy a atlas biblickej geografie) z roku 18625 sú neoceniteľnými pomôckami.

Už letmý pohľad na mapu The World as known to the Hebrews nám prezrádza, že Gomer a Togorma sú kmene/národy, ktoré sa nachádzajú/nachádzali v dnešnom centrálnom a východnom Turecku. Ďalším nepriateľom, ktorému teda bude Izrael podľa Ezechiela čeliť, bude Turecko.

Mosoch a Tubal

Kto sú potom Mosoch a Tubal? A kde sa nachádzajú? Dôležitú indíciu nám ponúka už samotný Ezechiel. V 39. kapitole uvádza:

A ty, syn človeka, prorokuj proti Gogovi a vrav: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala! Zavrátim ťa a budem ťa viesť. Vyvediem ťa z končín severu a zavediem ťa na vrchy Izraela.

obr.2: (https://www.manchesteropenhive.com/)

Mosoch a Tubal sa teda nachádzajú na sever od Izraela. Ezechiel dokonca špecifikuje, že sa nachádzajú na končinách severu, teda v oblastiach starým Izraelitom už veľmi vzdialeným. Profesor z Harvardu, Serhii Plokhy, vo svojej publikácii The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine… (Pôvod slovanských národov: predmoderné identity v Rusku, na Ukrajine…) uvádza nasledovné:

Bola tiež posilňovaná etnogenealogická legenda, ktorá sledovala pôvod Slovanov a zvlášť Slavo-Rusov až k biblickému Mosochovi, synovi Jafeta – „praotcovi“ národa Muskovitov („národa Moskovčanov“) a „všetkých Slavo-Rusov.“6

Podľa legendy zvanej „Kyjevský súhrn“ (angl. Kievan Synopsis) z roku 1674 bola Moskva založená kráľom Mosochom, synom Jafeta, a bola pomenovaná po ňom a po jeho manželke, ktorá sa volala Kva.7 Wikipedia však uvádza, že podľa hlavného hebrejského dejepisca Jozefa Flavia mal byť Mosoch spojený skôr s oblasťou Kapadócie na východe Turecka a Tubal zas s národmi Gruzínska.

Coleman vo svojej knihe Historical Textbook and Atlas of Biblical Geography uvádza nasledovné:

Poloha Mosocha a Tubala je stanovená jasne. Rozprestierajú sa na ďalekom severe a reprezentujú skýtske národy.“ (s. 42)

Skýtske národy boli kočovné národy, niekedy označované aj za príbuzné Peržanom, ktorých ríša sa rozprestierala prakticky po celom južnom páse dnešného Ruska, Ukrajiny, až do Číny.8

Potomkovia Jafeta

Zdá sa, že mnohé zo zemepisných údajov, ktoré Ezechiel vymenováva – ako Magog, Tubal či Gomer – sú odvodené, či priamo späté s menami potomkov Noema. Portál thetorah.com uvádza genealogickú tabuľku Noemových potomkov.9 Noe mal troch synov – Jafeta, Chama a Sema. No a bol to práve jeden z jeho potomkov, Jafet, ktorého vlastní synovia niesli mená spojené s Gogom, Magogom a ich spojencami. Inými slovami: zo starohebrejského pohľadu išlo zrejme o praotcov týchto národov. Akoby tieto národy pochádzali z jednej (prekliatej?) vetvy. V knihe Genezis je úryvok o tom, ako sa jeden zo synov posmieval Noemovi, ale tým bol Cham. Sem a Jafet, naopak, „zakryli otcovu nahotu“ (Gen 9,23). Noe potom preklial Chamovo potomstvo, ale Jafetovi povedal: „Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi.“ (Gen 9,27)

Vráťme sa však späť ku Gogovi a Magogovi. Coleman ich v Historical Textbook and Atlas of Biblical Geography lokalizuje ako národy na sever od Arménska a do blízkosti Kaspického mora. Ďalej uvádza konkrétnejšie informácie:

Magog: Slovanské kmene na severe a severovýchode Európy sa chápu pod týmto termínom ako potomkovia a pravnuci Jafeta… Pôvodnou Magogovou krajinou boli Kaspické vrchy a región severne od kaspickej oblasti. Z tohto pohľadu už veľmi skoro ovládli celý sever Európy… a v Ezechielovej dobe už boli mocným národom na severe Ázie.

Rusi a Skýti sú potomkami Magoga. Gog je v Zjavení kráľom Magoga: spolu predstavujú severné národy.“ (s. 105)

Osud Goga z krajiny Magog

Ezechiel nám v 38. a 39. kapitole svojich prorockých spisov teda hovorí, že príde deň, kedy na Izrael zaútočia susedné národy zo severu, východu i západu pod vedením Goga z krajiny Magog. Zdá sa, že podľa Colemana je Gog konkrétna osoba, kým Magog je národ, ktorému Gog velí. Ako teda skončí táto veľká vojna? Na to nám dáva odpoveď samotná Biblia:

V ten deň však, v deň príchodu Goga na izraelskú pôdu – hovorí Pán, Jahve – vzblčí mi tvár hnevom. A vo svojej žiarlivosti, v ohni svojej prchlivosti hovorím: Veruže v ten deň bude v krajine Izraela veľké zemetrasenie.“ (Ez 38,18–19)

Budem sa s ním (Magogom) pravotiť pomocou moru a krvi; záplave dažďa, kameňom krupobitia, ohňu a síre dám padať naň, na jeho tlupy a na mnohé národy, ktoré sú s ním. Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.“ (Ez 38,22–23)

V ten deň dám Gogovi významné miesto na hrob v Izraeli, Údolie priechodu východne od mora. Zhrozia sa tam cestujúci; pochovajú tam Goga i celý jeho zástup a nazvú ho Údolie Gogovho zástupu.“ (Ez 39,11)

Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.“ (Zjv 20,7–9)

Gogova a Magogova výprava sa teda skončí veľkou porážkou – a bude to sám Boh skrze prírodné katastrofy, kto túto mohutnú armádu zloženú z mnohých národov, porazí.


Spread the love