Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 31. decembra 1999

Drahé deti, prišla som z Neba, aby som vás viedla k Tomu, ktorý je vašou jedinou nádejou. Žiadam vás nasledovať cestu, ktorú vám ukazujem. Môj Syn Ježiš Kristus je svetlom sveta a vy by ste Ho mali nasledovať, aby vás temnota hriechu neskazila a duchovne nezaslepila. Vy ste vybraným ľudom Pánovým a On vás miluje. Buďte odvážni a svedčite o Pravde. Vážte si hodnotu modlitby a snažte sa zaujať svoju skutočnú úlohu ako kresťania.

Žijete v časoch horších, ako bola potopa. Hriech je všeobecne prijímaný všade a Moje úbohé deti sú vedené po ceste omylu, nevernosti, nedostatku lásky a neúcte k Posvätnému. Žiadam vás, aby ste neurážali Môjho Syna Ježiša. Povedzte Nie hriechu a všetkému, čo udúša pravú lásku. Buďte spravodliví. Buďte pokorného srdca a Ja budem vždy po vašom boku. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love