Spread the love

Panna Mária Pedrovi, 10. apríla 2018

Drahé deti, vy ste pánove a len Jeho by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Boh by vždy mal mať vo vašich životoch tú najväčšiu dôležitosť. Nedovoľte falošným ideológiám aby vás stiahli do priepasti hriechu. Dovoľte Pánovmu svetlu, aby svietilo vo vašich srdciach, lebo len tak môžete pochopiť Moju prítomnosť medzi vami.

Nevzďaľujte sa od modlitby. Ťažké časy prídu a len mocou úprimenj modlitby budete môcť uniesť váhu kríža. Príde deň, kedy Pán oddelí svoj ľud od zla a zlí zahynú (3 dni temnoty?). Spravodliví budú odmenení za svoju vernosť, kým tí, ktorí boli zradcami viery, budú ponechaní vonku.

Zostávajte s Pravdou ohlasovanou Mojim Synom Ježišom a dodržujte pravé magistérium Jeho Cirkvi. V Bohu niet poloprávd. Buďte opatrní. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.


Spread the love